Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Veri Sorumlusu “UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZM. A.Ş.” tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir “gerçek kişilere” ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, TC kimlik numarası, diğer nüfus bilgileri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler yanında; fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve diğer özelliklerine ilişkin bilgiler de (telefon numarası, ev adresi, eş, çocuk bilgileri, şirket eposta yazışmaları, taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası ve bilgileri, özgeçmiş, fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, kan grubu, sağlık bilgileri vb.) Kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Tüzel kişilere (şirketlere, kurumlara) ilişkin veriler bu Kanun kapsamında değerlendirilmemektedir.

1- İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimizle ilişkiniz, ziyaretiniz ve iş başvurularınız kapsamında aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.

Çalışanlar İçin ;

Ziyaretçiler İçin ;

Çalışan Adayları İçin

Kimlik Bilgileri
Ad-Soyad, Kimlik Numarası, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi ve Yeri, Medeni Hali, Fotoğraf, Parmak İzi İmza, Nüfus Cüzdanı ve Ehliyet Bilgileri, Pasaport Numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Numarası, Merkez sabit hat aramalarında ses kaydı.

Kimlik Bilgileri
Gerekli görüldüğü durumlarda Ad-Soyad, Merkez sabit hat aramalarında ses kaydı.

Kimlik Bilgileri
Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi ve Yeri, Medeni Hali, Fotoğraf, Ehliyet Bilgileri, tarafımıza sunulan CV de yer alan ek bilgiler

Özlük Bilgileri
Bordro Bilgileri, İşe Giriş Belgeleri, Özgeçmiş Bilgileri, Performans Bilgileri, İzin Bilgileri, Aile Yakın Bilgileri(Eş çalışma durumu, çocuk sayısı) SGK Hizmet Dökümü,

 

Özlük Bilgileri
Özgeçmiş Bilgileri, tarafımıza sunulan CV de yer alan ek bilgiler

Finans Bilgileri
Banka Hesap Numarası, İlgili Çalışanlar için Banka Hesap Dökümleri, Taşınmaz Mal Bilgileri

 

 

Görsel ve Sesli Kayıtlar
Eğitimler, Saha Çalışmaları ve Kurumsal İletişim Faaliyetleri Sırasında Edinilen Görsel ve Sesli Kayıtlar

 

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
Giriş-Çıkış Kayıtları, Kamera Kayıtları, İmza

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
Kamera Kayıtları 

 

İşlem Güvenliği Bilgileri
Log Kayıtları

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Uyruk Bilgileri, Memleketi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Uyruk Bilgileri, Memleketi, tarafımıza sunulan CV de yer alan ek bilgiler

İletişim Bilgileri
İkametgâh Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon/Cep Telefonu Numarası, Lokasyon Bilgileri

 

 

İletişim Bilgileri
İkametgâh Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon/Cep Telefonu Numarası, tarafımıza sunulan CV de yer alan ek bilgiler

Mesleki Deneyim Bilgileri
Diploma, Oda Kayıt Belgesi, Sertifika, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

 

Mesleki Deneyim Bilgileri
Diploma, Oda Kayıt Belgesi, Sertifika, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Referans Bilgileri, Referans Bilgileri, tarafımıza sunulan CV de yer alan ek bilgiler

                                      

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Çalışanlar İçin ;

Ziyaretçiler İçin ;

Çalışan Adayları İçin

1. İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirilebilmek,

2. Şirketimiz ile paylaştığınız veya Şirketimizce toplanmış kişisel verilerinizi koruyabilmek ve güvenliğini sağlayabilmek, 

3. Sizlerle olan iş ilişkilerimizi sağlıklı şekilde yürütebilmek, Şirket faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmek, iş süreçlerini yürütebilmek,

4. Bu kapsamda gerekli olan kişisel verilerinize ulaşabilmek, Kişisel verilerinizi elektronik veya kağıt ortamında düzenleyebilmek,

5. Mevzuat veya adli ve/veya idari makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimize uygun hareket edebilmek gibi amaçlarla işleyebiliriz.

1.        Ziyaretlerinize ilişkin olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Şirketimiz yerleşkesinin güvenliği ile bu yerleşkede bulundukları süreç içerisinde ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması amacı ile işlenmektedir.

2. İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  

3. İş müracaatınız nedeniyle referans olarak gösterdiğiniz şahıslarla değerlendirmeler için iletişime geçilmesi,

4. Şirketimiz insan kaynakları faaliyetleri çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda şahsınızla iletişime geçilmesi,

5. İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına rağmen ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için durumunuzun yeniden değerlendirilmesinin sağlanması,

6. Ücret politikası ve ücretin belirlenebilmesinin temini,

7. İş başvurunuz nedeniyle size uygun iş teminin sağlanabilmesi maksadıyla işletilmesi gereken insan kaynakları faaliyetlerinin işletilmesi,

 

3-Kişisel Verilerin Aktarımı

Çalışanlar İçin ;

Ziyaretçiler İçin ;

Çalışan Adayları İçin

Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

Şirketimizle paylaştığınız veya Şirketimizce toplanmış kişisel verilerinizi; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bankalar, idari ve adli merciler, kolluk kuvvetleri, ana hissedarlarımız; doğrudan/dolaylı, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz yurt içi veya yurt dışındaki kuruluşlar, hukuk danışmanları, sigorta kuruluşları, elçilik, konsolosluk, aracı vize kuruluşları, turizm acenteleri, oteller ve seyahat şirketleri, meslek içi eğitim ve konferans düzenleyen kuruluşlar ve benzeri 3. kişilere aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi ve kurumlar, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve mevzuatın gerekli kıldığı Devlet kurumları; idari ve adli merciler ve kolluk kuvvetleri olabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından 3. kişilere aktarılmamaktadır.

 

 

 

 

Not: Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ( Açık rıza iş alım sürecinde çalışanlarımıza imzalatılmaktadır ) ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca; kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 • Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya
 • Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması.

 

4-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışanlar İçin ;

Ziyaretçiler İçin ;

Çalışan Adayları İçin

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Merkez ve/veya bağlı Şubelerimiz ve Ofislerimiz aracılığıyla sizlere doldurtulan formlar, anketler, başvurular, sizlerle yapılan görüşmeler, toplantılar gibi faaliyetler sırasında alınan sözlü, yazılı ya da görsel bilgi ve belgeler vb. aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda) elde edilebilir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle işlenebilmekten ve aktarılabilmektedir.

Kanun’un 5/2 maddesi uyarınca kişisel verileriniz aşağıdaki hallerde açık rıza temini aranmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

-  Kanunlarda açıkça öngörülmesi, · Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, · Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, · Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, Kanun’un 6/3 maddesinde öngörülen aşağıdaki hallerde açık rıza temini aranmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

- Sağlık verileri dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde,

-  Sağlık verileri ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla

Kişisel verileriniz, Şirketimizce sizlerden ziyaretleriniz esnasında alınan sözlü, yazılı ya da görsel bilgi ve belgeler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verilerinizin Şirketimizce toplanmasındaki hukuki sebepler KVK Kanunu’nun 5/2 maddesinin ç,e ve f bentlerinde sayılan aşağıdaki sebeplerdir:

-  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

-  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, Şirketimizce sizlerden internet sitemiz ya da Merkez ve/veya bağlı Şubelerimiz ve Ofislerimiz aracılığıyla toplanan formlar, anketler, başvurular, tekliflerde yer alan sözlü, yazılı ya da görsel bilgi ve belgeler vb. aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verilerinizin Şirketimizce toplanmasındaki hukuki sebepler KVK Kanunu’un 5/2 maddesinin c ve f bentlerinde sayılan aşağıdaki sebeplerdir:

 

-  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

5. İş Ortaklarımız İçin Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı;

Ortak veya çalışanlarınızın, Şirketiniz/Kurumunuzla Şirketimiz arasındaki ticari iş ilişkileri esnasında beyan etmiş olabileceği veya Şirketimizce bu ilişkinin gereği olarak ya da ilgili kişinin Şirketimiz tesislerindeki güvenliği gibi nedenlerle kayıt altına alınmış olabilecek adı, TC kimlik numarası, diğer nüfus bilgileri gibi kendisinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler yanında telefon numarası, ev adresi, taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport bilgileri, özgeçmişi, fotoğrafı, görüntü ve ses kayıtları gibi veriler de Kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi, söz konusu verilerin Kanun’da belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanması, kaydedilmesi, depolanması, sınıflandırılması gibi işlemlere tabi tutulması anlamına gelmektedir. Ortaklarınız ya da çalışanlarınızın kişisel verilerini ancak,

 • Şirketiniz/Kurumunuza karşı İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirilebilmek,
 • Şirketimiz ile paylaşılan veya Şirketimizce toplanmış kişisel verileri koruyabilmek,
 • Ortaklarınız ya da çalışanlarınızın Şirketimiz yerleşkesinde bulundukları sırada sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmek,
 • Taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, diğer hizmet sağlayıcılarımız ve hizmet verdiğimiz şirket ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerimizi sağlıklı şekilde yürütebilmek; bu kapsamda gerekli olan kimlik, adres, görüntü gibi bilgilere ulaşabilmek,
 • Tüm kayıt ve belgelerimizi elektronik veya kağıt ortamında düzenleyebilmek, · Mevzuat veya adli ve/veya idari makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimize uygun hareket edilebilmek amaçlarıyla işleyebilir,

Ortaklarınız ya da çalışanlarınızın kişisel verilerini yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve mevzuatın gerekli kıldığı ya da Şirketiniz/Kurumunuzla olan iş ilişkilerimizin gereği olarak ancak Devlet kurumları; ana hissedarlarımız; doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlar veya şirketler ve diğer 3. Kişilere aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca; kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 • Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya
 • Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması.


6-Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamda,

 • Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZM. A.Ş Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. No: 94 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya www.ubm.com.tr adresi KVKK bölümünde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yazılı ve imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; talebin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.